Yurt İçi Kurumlararası Yatay Geçiş

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine uygun olarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

YURT İÇİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Yurt içi kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri 1 – 15 Ağustos 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi 23-25 Ağustos 2023
Sonuçların İnternet Sayfasında İlan Tarihi 1 Eylül 2023
Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri 7-8 Eylül 2023
Yedek Adayların Kayıt Tarihi 12-13 Eylül 2023

KONTENJANLAR
Fakülte Adı Program Adı 2. Sınıf 3.Sınıf
 Yurt içi Kontenjan  Yurt içi Kontenjan
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi 4 4
Hukuk Fakültesi (Bk.245) 2 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2 2
İşletme (Bk.245) 2 2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2 2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Bk.245) 2 2
İktisat 2 2
İktisat (Bk.245) 2 2
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2 2
Bilgisayar Mühendisliği (Bk.245) 2 2
Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 2
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (Bk.245) 2 2
Endüstri Mühendisliği 2 2
Endüstri Mühendisliği (Bk.245) 2 2
İnşaat Mühendisliği 2 2
İnşaat Mühendisliği (Bk.245) 2 2
Makine Mühendisliği 2 2
Makine Mühendisliği (Bk.245) 2 2
Mekatronik Mühendisliği 2 2
Mekatronik Mühendisliği (Bk.245) 2 2
Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 2 2
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Bk.245) 2 2
Moleküler Biyoteknoloji 3 3
Moleküler Biyoteknoloji (Bk.245) 2 2
Enerji Bilimi ve Teknolojileri 2  -
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Bk.245) 2  2
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri 2 2
Kültür ve İletişim Bilimleri (Bk.245) - 2
Sosyoloji 2  -
Sosyoloji (Bk.245) 2  -
(Bk.245) Bu programa ilgili yıl ÖSYS kılavuzunda bulunan Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olanlar başvurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda takip ettiği sınıftaki tüm derslerden başarılı ve bitirmiş olduğu dönemlere ait AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00 olması şarttır.
2. 
Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
3. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
4. 
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
5. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
6. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için ilgili programa ait ÖSYS/YKS/DGS puanına sahip olması gerekmektedir.
7. DGS puanı ile sadece DGS kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan programa başvuru yapılamaz.
8. Yatay geçiş için Senato tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olmak ve başvuru sırasında belgelenmesi şarttır.
9. 
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
Farklı şekilde ve/veya eksik/hatalı belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi kapsamında geçerli olup olmadığı ve geçerli başvuruların değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır.

Geçerli başvurusu bulunan öğrenciler aşağıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olması durumunda ÖSYS/YKS/DGS puanı ve AGNO dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından öncelik sırası belirlenir.
Değerlendirme Puanı= AGNO+((Öğrencinin ÖSYS/YKS/DGS Puanı)/(Bölümün ÖSYS/YKS/DGS Taban Puanı) ×2)

Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ
Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki üniversitesinde geçirmiş olduğu süre katkı payı ve azami öğrenim süresi hesaplamasına katılır.

İNTİBAK İŞLEMLERİ
İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Bu belirleme yapılırken derslerin öğretim dili dikkate alınır.
İntibakı yapılan derslere ilişkin daha önce alınan notlar not durum belgesine işlenir ve not ortalamasına katılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden alınacak olup öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini PDF formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 
  1. Lise diploması,
  2. Yeni tarihli ve sınıfını belirten onaylı Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.),
  3. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi,
  4. ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu çıktısı,
  5. ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu çıktısı,
  6. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript)     Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge (e-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
  7. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvurular için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Sıralamasında İlk % 10’a girdiğini gösteren belge,
  8. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
  9. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

SONUÇLARIN İLANI
Sonuçlar 1 Eylül 2023 tarihinde ilgili birimin ve Üniversitenin internet sayfasında duyurulacak olup internet sayfasından duyurulması kayıt hakkı kazananlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Belirlenen süre içinde asıl adayların başvuru yapmaması halinde yedek adaylar için belirlenen kayıt tarihinde müracaat eden yedek adayların, ilan sırası dikkate alınarak kaydı alınır.
Değerlendirme esnasında oluşabilecek sorunlar başvuru esnasında belirttiğiniz elektronik posta adresinize iletileceğinden postanızın aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilmektedir.

Yıllara Göre ÖSYS / YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuz Bilgileri aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
✓ 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014-OSYSKONTKILAVUZU14072014.pdf#page=413
✓ 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf#page=528
 ✓ 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU01082016.pdf#page=647
✓ 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf#page=642
✓ 2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf#page=586
✓ 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf#page=597
✓ 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=576

2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz05082021.pdf
2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
https://www.osym.gov.tr/TR,23885/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html