Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş

 
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yurt içi yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” ve YÖK'ün "Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş" hükümleri çerçevesinde yapılır. 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri 1 – 15 Ağustos 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi 23-25 Ağustos 2023
Sonuçların İnternet Sayfasında İlan Tarihi 1 Eylül 2023
Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri 7 – 8 Eylül 2023
Yedek Adayların Kayıt Tarihi 12 – 13 Eylül 2023
 
KONTENJANLAR
Fakülte Adı Program Adı 2.Sınıf 3.Sınıf
Yurt Dışı Kontenjan Yurt Dışı Kontenjan
Fen Fakültesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri 1 -
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Bk.245) 1 1
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 1 1
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Bk.245) 1 1
Moleküler Biyoteknoloji 1 1
Moleküler Biyoteknoloji (Bk.245) 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1 1
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri 1 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 1
Bilgisayar Mühendisliği (Bk.245) 1 1
Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 1
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (Bk.245) 1 1
Endüstri Mühendisliği 1 1
Endüstri Mühendisliği (Bk.245) 1 1
İnşaat Mühendisliği 1 1
İnşaat Mühendisliği (Bk.245) 1 1
Makine Mühendisliği 1 1
Makine Mühendisliği (Bk.245) 1 1
Mekatronik Mühendisliği 1 1
Mekatronik Mühendisliği (Bk.245) 1 1
(Bk.245) Bu programa ilgili yıl ÖSYS kılavuzunda bulunan Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olanlar başvurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI:
(1) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(2) Öğrencilerin 4,00 lük sistemde 3,00 ve üzeri AGNO’ya sahip olmaları gerekir. Farklı not sisteminde Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip adayların 100 lük sistemde karşılığını gösteren kayıtlı oldukları Üniversiteden alınmış resmi belgeyi sunmaları gerekir. Gerekli olması halinde not dönüşümleri ilgili komisyon tarafından yapılır.
 (3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir***.
 (4) Ortaöğreniminin tamamını yurtdışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge ile belirlenen sınav puanlarına sahip olmaları gerekir.
 (5) Öğrencinin Senato tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olması gerekir.
(6) Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak yabancı uyruklu adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir.
(7) Türkiye’deki Almanca eğitim veren lise mezunlarının kayıt olabileceği programlarımıza yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulları sağlamaları gerekir.
(8) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına ve ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.
(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusunun kabulü en fazla bir dersten başarısız olmaları ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki başarı ortalamasını sağlamaları şartıyla kabul edilir. Bu öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjan kapsamı dışında değerlendirilir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
Farklı şekilde ve/veya eksik/hatalı belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi kapsamında geçerli olup olmadığı ve geçerli başvuruların anılan yönerge ve YÖK tarafından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile ilgili olarak belirlenecek ilkelere göre değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır.

Geçerli başvurusu bulunan öğrenciler aşağıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olması durumunda ÖSYS/YKS/dönüştürülmüş puanı ve AGNO dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından öncelik sırası belirlenir.
Değerlendirme Puanı=AGNO+(X/Y)×2
X= Adayın ÖSYS/YKS puanı veya ilgili Yönergenin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası ile kabul edilen sınavların dönüştürülmüş puanı
Y= Bölümün ÖSYS/YKS taban puanı
AGNO: Adayın Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
 YKS dışındaki sınav puanları doğru orantı yöntemi kullanılarak YKS puanına dönüştürülür.
 Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ
Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki üniversitesinde geçirmiş olduğu süre katkı payı ve azami öğrenim süresi hesaplamasına katılır.

İNTİBAK İŞLEMLERİ
İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Bu belirleme yapılırken derslerin öğretim dili dikkate alınır.
İntibakı yapılan derslere ilişkin daha önce alınan notlar not durum belgesine işlenir ve not ortalamasına katılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden alınacak olup öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini PDF formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  
Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 1. Nüfus cüzdanı/ Pasaport Fotokopisi,
 2. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan Mavi Kart sahibi olan adaylar için Mavi Kart Belgesi,
 3. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfalarının fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
 4. Lise diploması,
 5. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış  Lise Denklik Belgesi,
 6. Öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın başvuru tarihinde lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge,                                                                                                             (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belgeye e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. "http://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapılabilmektedir.)
 7. Öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin ÖSYM / YKS Puanlarını gösteren sonuç belgesi,                                                                                                                                              (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
 8. Ortaöğreniminin tamamını yurtdışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönergede belirtilen sınav sonuç belgesi ve T.C. uyruklu/ uyruğundan birisi T.C olan öğrencilerin ortaöğrenim süresini kapsayan yıllara ait emniyet müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
 9. Öğrenci Belgesi,                                                                                                                                                                   (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli ve öğrencinin okula hangi tarihte kayıt yaptırdığı ile halen kayıtlı öğrenci olduğu bilgisini içermelidir.)
 10. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (Transkript),
 11. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir belge,
 12. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin belge ve 4’lük not sisteminden farklı not sisteminde ortalaması bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları ortalamalarının 100’lük not sistemindeki karşılıklarını gösterir resmi belge (Gerekli olması halinde not sistemlerindeki dönüşüm için YÖK 'ün dönüşüm tabloları kullanılır.)
 13. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi,
 14. Öğretim dili %30 Almanca olan programlara (Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programları)  başvuran adaylar için B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını gösterir belge,                                                                                                                                          (Belge sunamayan öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir.)
 15. Yükseköğretime başladıkları yıl YKS kılavuzu ile belirlenen koşullardaki sıralama kuruluşları ile ilgili maddedeki şartı sağlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları yurtdışı yükseköğretim kurumunun sıralamasını gösterir belge,
 16. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

  SONUÇLARIN İLANI
  Sonuçlar 1 Eylül 2023 tarihinde ilgili birimin ve Üniversitenin internet sayfasında duyurulacak olup internet sayfasından duyurulması kayıt hakkı kazananlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
  Belirlenen süre içinde asıl adayların başvuru yapmaması halinde yedek adaylar için belirlenen kayıt tarihinde müracaat eden yedek adayların, ilan sırası dikkate alınarak kaydı alınır.
  Değerlendirme esnasında oluşabilecek sorunlar başvuru esnasında belirttiğiniz elektronik posta adresinize iletileceğinden postanızın aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilmektedir.

  ***Yıllara Göre ÖSYS / YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuz Bilgileri aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
  ✓ 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014-OSYSKONTKILAVUZU14072014.pdf#page=413
  ✓ 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf#page=528
   ✓ 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU01082016.pdf#page=647
  ✓ 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf#page=642
  ✓ 2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf#page=586
  ✓ 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf#page=597
  ✓ 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=576

  ✓ 2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
  https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz05082021.pdf

  ✓ 2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
  https://www.osym.gov.tr/TR,23885/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html