Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ


Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’i Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerinde Güz ve Bahar Dönemi İçin Yükseköğretim Kurumları Tarafından Yürütülecek İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar ve Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine uygun olarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 1 – 15 Ağustos 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi 23-25 Ağustos 2023
Sonuçların İnternet Sayfasında İlan Tarihi 1 Eylül 2023
Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarihleri 7–8 Eylül 2023
Yedek Adayların Kayıt Tarihi 12-13 Eylül 2023

KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
 • Kayıtlı Olduğu Üniversiteye ÖSYS/YKS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 
Kontenjanlar için tıklayınız.
ÖSYM/YKS taban puanları için tıklayınız.
 •  Kayıtlı Olduğu Üniversiteye DGS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin
Kontenjanlar için tıklayınız.  
DGS taban puanlar için tıklayınız. 

BAŞVURU KOŞULLARI
 1. Yurt içinde ve KKTC'deki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler başvuramaz.
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının puan türündeki taban puanına eşit veya ondan yüksek olması gerekir. Ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler için ek yerleştirme taban puanı esas alınır.
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler.
 4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri programın taban puanını sağlamaları şartıyla lisans programlarına geçiş yapabilirler.
 5. Öğrenciler ÖSYS ile yerleştirilmiş olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak merkezi yerleştirme puanları ile yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS ile yerleştirildikleri programa daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. Kontenjan açılmayan bahar yarıyılı için geri dönme hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin Akademik Takvim ile belirlenen ders başlama tarihinden bir ay önce başvuruda bulunmaları gerekir.
 6. İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler aynı yıl içerisinde merkezî yerleştirme puanı ile geçiş için başvuru yapamazlar. Ancak bu durumdaki öğrenciler yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra bir sonraki yıl başvuru yapabilirler.
 7. ÖSYS ile yerleştiği programdan kayıt sildiren öğrenci, merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu yapamaz.
 8. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir.
 9. DGS puanı ile sadece DGS kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için başvurduğu programın DGS puan türündeki puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan programlara başvuru yapılamaz.
 10. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin hâlen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezî yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
 11. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte
            (a) Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olmaları ve başvuru sırasında belgelemeleri şarttır.
            (b) Kayıtlı oldukları programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamazlar.
            (c)  Bu maddenin (a) bendindeki yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilir).
            (ç) Bu maddenin (a) bendindeki yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan farklı isimli programlara öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabilir. Bu öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilir).

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx  adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
Farklı şekilde ve/veya eksik/hatalı belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi kapsamında geçerli olup olmadığı ve geçerli başvuruların değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır.

Geçerli başvurusu bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları programa yerleştikleri yıldaki  merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanırlar ve kontenjan dâhilinde yerleştirilirler. Merkezi yerleştirme puanı eşit olan adaylar arasında seçme yapılırken adaylardan yaşı küçük olana öncelik tanınır. Yaşta da eşitlik olduğu takdirde bu adaylar kontenjan fazlası olarak yerleştirilir.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ
Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
Eşdeğer programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süre hesabında ise intibak yapıldığı sınıf dikkate alınmadan daha önceki üniversitesinde geçirmiş olduğu süreler dikkate alınır.

İNTİBAK İŞLEMLERİ
İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Bu belirleme yapılırken derslerin öğretim dili dikkate alınır.
İntibakı yapılan derslere ilişkin daha önce alınan notlar not durum belgesine işlenir ve not ortalamasına katılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden alınacak olup öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini PDF formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

 
 1. Lise diploması,
 2. Yeni tarihli ve sınıfını belirten onaylı Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.),
 3. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi,
 4. ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu çıktısı,
 5. ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu çıktısı,
 6. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge (e-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
 7. Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 8. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
 9. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

SONUÇLARIN İLANI

Sonuçlar 1 Eylül 2023 tarihinde ilgili birimin ve Üniversitenin internet sayfasında duyurulacak olup internet sayfasından duyurulması kayıt hakkı kazananlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Belirlenen süre içinde asıl adayların başvuru yapmaması halinde yedek adaylar için belirlenen kayıt tarihinde müracaat eden yedek adayların, ilan sırası dikkate alınarak kaydı alınır.