Disiplin Ceza Belgesi


Disiplin cezası bilgileri Öğrenci Belgesinde yer almaktadır.
Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra Kullanıcı İşlemleri à Belge Talebi menüsünden Öğrenci Belgesi talebi oluşturulabilir.
Talep edilen belge, Fakülte/Enstitü Sekreteri tarafından onaylandıktan sonra belge durumu Onaylandı olarak görünecektir.
Belge göster butonu tıklanarak imzalanmış olan belge yazdırılabilir ya da pdf formatında indirilebilir.
 

Öğrenci Kimlik Kartı


Yeni öğrenci kimlik kartı başvurusu için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir.

Diploma


Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve yandal sertifikası yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurtdışında bulunması halinde, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış vekâletname de geçerlidir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir. Diplomalar, öğrenci kimliği ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alınabilir.

 

Diplomalarının  hazırlanması mezuniyet tarihinden itibaren 1-3 ay arası sürmektedir.
 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti


Mevcut programlar arası ortak diploma programı öğrencileri Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı olup birinci fıkra uyarınca tesis edilen ortak programlara devam eden öğrenciler, yurt içindeki yükseköğretim kurumunda ödenecek olan katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülükleri bakımından 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabidir. Bu öğrenciler yurt dışındaki eğitim öğretim ücretleri bakımından ise protokolde öğrencilerden eğitim öğretim ücreti alınmamasına dair bir hüküm bulunması durumu hariç, yurt dışında eğitim aldıkları süre için sadece yurt dışındaki yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen eğitim öğretim ücretini yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna öderler. Ancak bu madde uyarınca yürütülen ortak programlarda, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmü gereği yurtdışında eğitim aldıkları dönem Üniversitemize katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.

Formlar sayfamızda yer alan Katkı Payı İade Talep Formunu eksiksiz doldurmanız ve ödeme yaptığınıza dair dekontu Başkanlığımıza iletmeniz halinde iade talebi değerlendirmeye alınır.

İade yapılabilmesi için, iade talebinde bulunan öğrenciye ait banka hesabı olması gerekmektedir. 

Tek Ders Sınavı


Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır.

Tek ders sınav tarihi Senato tarafından belirlenir, akademik takvimde yayınlanır.

Mezuniyetleri için gerekli koşulları sağlamış ancak devamı alınarak başarısız olunan tek dersi bulunan lisans öğrencileri yararlanır.

Bir dilekçe ile Dekanlığınıza başvurmanız gerekir.

Tek ders sınavından alınan not tek başına değerlendirilir ve CC ya da üstü not almanız gerekir.

Tek ders sınavında başarısız olursanız takip eden yarıyıl sonunda yapılacak tek ders sınavına katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek bir kez daha girebilirsiniz. Ancak dersin açıldığı ilk yarıyıl derse kayıt olmanız ve derse devam etmeniz gerekmektedir.

Tek ders sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

Yatay Geçiş


Hazırlık sınıfı öğrencileri Ek Madde 1- Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilir.

Bulunduğu üniversitede hazırlık sınıfı azami süresini (4 yarıyıl) tamamlamayan öğrenciler geçiş yaptığı üniversitede kalan dönem sayısı kadar hazırlık sınıfında öğrenim görebilir. Hazırlık sınıfı azami süresini dolduran öğrenciler geçiş yaptığı üniversitede hazırlık sınıfında öğrenim göremez.

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak Ek Madde -1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

Yurtdışından Öğrenci Kabulü


Üniversitemiz tarafından Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapılmamaktadır.

https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/oidb.tau/5690_15.pdf  adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuruda bulanabilirler.
T.C uyruklu olan veya yukarıdaki maddede belirtilen doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamışlarsa yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuruda bulunabilirler.
 

Azami Öğrenim Süreleri


Hazırlık Sınıfıın normal öğrenim süresi bir yıl (iki yarıyıl) iken azami öğrenim süresi iki yıl (dört yarıyıl)’dır.

Lisans programlarının öğrenim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azamî öğrenim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre bu sürelere dâhil değildir.

Hazırlık Sınıfı


Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar, ilgili lisans programının öğretim planında yer alan ve bahar yarıyılında açılan derslerden, ilgili yönetim kurulu tarafından izin verilenleri alabilirler.
 

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar, başka bir mazeret aranmaksızın izleyen bahar yarıyılı için kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurabilirler.
 

Azami süresini dolduran ve hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrencilerin Üniversitemizden ilişikleri kesilir.
 
İlişikleri kesilen ve derslerine devam yükümlülüğünü yerine getirerek başarısız olanlar (Devamsızlık nedeni ile başarısız olmayanlar) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri için ÖSYM’nin yayımladığı Kılavuza göre başvuruda bulunmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirme işlemleri yapılır.
 
İlişikleri kesilmeden önce, başvuruda bulunacakları Üniversitenin koşullarını sağlamaları halinde, Ek Madde-1 kapsamında başka üniversitelere yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler.
 

Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder. Detaylı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi ile görüşünüz.
 

Kayıt Dondurma


Üniversitemizde öğrenim görmekte olan ve kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, taleplerini içeren dilekçeleri ile haklı ve geçerli mazeretlerine ait belgelerle kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına başvuruda bulunmaları gerekir. Söz konusu talepler Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
* Hazırlık sınıfında kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin de başvurularını kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına yapmaları gerekmektedir.
 

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine göre haklı ve geçerli mazeretler aşağıda verilmiştir.

 

Haklı ve geçerli mazeretler:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili geçerli mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince yapılacak resmi duyuru veya verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Gözaltı ya da tutukluluk hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt dondurma süresi her defasında bir veya iki yarıyıl olmak üzere, toplamda dört yarıyılı geçemez. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

Kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.
 

İlişik Kesme


Üniversitemizde öğrenim görmekte olan ve ilişik kesmek isteyen öğrencilerin, ilişik kesme talebini içeren dilekçeleri ile kayıtlı oldukları Fakülte/Enstitü Dekanlığına/Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekir. Söz konusu talepler Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
*Hazırlık sınıfında ilişik kesmek isteyen öğrencilerin de başvurularını kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına yapmaları gerekmektedir.